Przetwarzanie danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: POMONA COMAPNY LTD SP. Z O.O z siedzibą w 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 49A, NIP: 951-00-22-227, REGON: 010434216, KRS 0000076085.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Z Inspektorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: ido@pomona.pl lub pod adresem do korespondencji: Pomona Company Ltd Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 49A, 96-300 Żyrardów.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży, umów dostaw, realizacji zamówień, przeprowadzenia rozliczeń finansowych, działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”.
  5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Pomona Company Ltd Sp. z o.o.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który mogliby Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o usunięcie danych bądź nie udzielenie zgody na przetwarzanie będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy „RODO”.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Comments are closed.